Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
โครงการค่ายครูธุรการอาสาพัฒนาโรงเรียน
โครงการพัฒนาศักยภาพครูธุรการโรงเรียนและโครงการค่ายครูธุรการอาสาพัฒนาโรงเรียน ครั้งที่ 4 ประจำปี 2561
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน "จนท. ธุรการ ลดภาระงานครู เพิ่มคุณภาพนักเรียน"
วันที่ 7 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุมดำรงวิทยพัฒน์
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน "จนท. ธุรการ ลดภาระงานครู เพิ่มคุณภาพนักเรียน"
วันที่ 7 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุมดำรงวิทยพัฒน์
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน "จนท. ธุรการ ลดภาระงานครู เพิ่มคุณภาพนักเรียน"
วันที่ 7 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุมดำรงวิทยพัฒน์
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน "จนท. ธุรการ ลดภาระงานครู เพิ่มคุณภาพนักเรียน"
วันที่ 7 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุมดำรงวิทยพัฒน์
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน "จนท. ธุรการ ลดภาระงานครู เพิ่มคุณภาพนักเรียน"
วันที่ 7 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุมดำรงวิทยพัฒน์

       ในวันที่ 7 ธันวาคม 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ได้ดำเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน "จนท. ธุรการ ลดภาระงานครู เพิ่มคุณภาพนักเรียน" ซึ่งได้รับความรู้จากหลากหลายวิทยากร ทั้งความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน งานธุรการ งานพัสดุ งานข้อมูลสารสนเทศ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ NEW DLTV รวมถึง การอบรม PLC และการสร้างเครือข่าย

       ด้วยชมรมครูธุรการโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ได้ดำเนินการสำรวจและรวบรวมข้อมูลบุคลากรที่ปฏิบัติงานธุรการทุกปี เพื่อจัดทำเป็นข้อมูลบุคลากร  และอัพเดทข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และเพื่อใช้เป็นข้อมูล สำหรับการติดต่อประสานงานในการปฏิบัติงาน ระหว่างโรงเรียนเพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว และในปีนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดสรรอัตรากำลังให้มีธุรการทุกโรงเรียน ทางคณะกรรมการชมรมเห็นความสำคัญในข้อนี้ จึงกำหนดให้บุคลากรทุกท่านได้ดำเนินการจัดส่งข้อมูลการติดต่อ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานและการติดต่อสื่อสาร ทางคณะกรรมการชมรมจึงขอความอนุเคราะห์ ทุกท่านได้นำส่งข้อมูล ตามแบบฟอร์มออนไลน์ในครั้งนี้ 

(นำส่งข้อมูลได้ที่เมนู ส่งข้อมูลทะเบียนบุคลากร ด้านบนครับ)

หรือคลิกลิ้งค์ด้านล่างนี้

https://goo.gl/forms/UbtSBtStI73wHetl2

       ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการกำหนดรูปแบบแนวทางการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน เพื่อช่วยเสริมสร้างความตระหนัก รับรู้ รับทราบ บทบาท ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ และสามารถปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดให้ทุกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนในสังกัดพร้อมกันทั่วประเทศ

       ดังนั้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 จึงกำหนดจัดประชุมพัฒนาผู้ปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน ในวันที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ หอประชุมดำรงวิทยพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์

 

   

ข่าวเปิดสอบ

   

ข่าวการศึกษา

   
© ชมรมครูธุรการโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 4